Kim Thu Sét Caritec Canada

 

Kim thu sét CARITEC - CANADA

PCS-ESE 1.300: 32m 

PCS-ESE 2.350: 45m 

PCS-ESE 3.350: 65m

PCS-ESE 3.450: 85m 

PCS-ESE 3.550: 95m

PCS-ESE 3.650: 107m 

PCS-ESE 3.750: 120m 

PCS-ESE 6.650: 131m  

PCS-ESE 6.750: 145m 

 

Thiết bị đếm sét LSR-II