Kẹp xiết 2 cáp cho hệ thống nối đất

 
 
Kẹp xiết 2 cáp cho hệ thống nối đất

KXC22
KXC38
KXC50
KXC70
KXC95
KXC120
KXC200